Monthly Archives: November 2015

Cam Balkon Korkuluk, Paslanmaz Korkuluk

paslanmaz çelik korkuluk ?artnamesine uygun , drugs paslanmaz malzemeler kullan?larak üretimini yapt???m?z paslanmaz korkuluk modelimiz sa?lam ve d??ar?dan gelecek darbeler kar?? dayan?kl? korkuluk modelidir. Paslanmaz korkuluk modelleri içinde en çok terih edilen korkuluk modellerinden biridir.

Paslanmaz korkuluk Modeli – 1 tamamen kendi imalat?m?z ve modelimiz olan bir paslanmaz korkuluk çal??mas?d?r. Gerek üretim gerekse montaj hizmeti profesyonel alan?nda uzman ve deneyimli personelimizce yap?lmaktad?r. Bu modelimiz ve tüm paslanmaz çelik korkuluk modelleri hakk?nda detayl? bilgi için sayfam?zda bulunanileti?im formunu doldurabilirsiniz.

Paslanmaz korkuluk fiyatlar? modelein özellikleri, online ölçü ve uygulama ?ekline göre de?i?sede en uygun paslanmaz çelik korkuluk fiyat? çal??mas?n? paslanmaz çelik sektörünün öncü kurumu olarak sizlere sunmaya haz?r?z. Tüm paslanmaz korkuluk fiyatlar? hakk?nda detayl? bilgi ve sipari? için bize ileti?im sayfam?zdan ula?abilirsiniz.

Paslanmaz Çelik Korkuluktan yap?lan korkuluk ve küpe?teler, tamam? AISI 304 kalite paslanmaz çelik olup, son derece sa?lam dayan?kl? paslanmaz korkuluklar, tamamen kendi imalat?m?z olup, üretim ve montaj hizmetleride taraf?m?zdan verilmektedir.

paslanmaz çelik bu seferde kar??m?za korkuluk ve küpe?te tarz?nda kar??m?za ç?kmaktad?r.birçok farkl? ?ekilde üretilen korkuluklar paslanmaz çelik kadar dayan?kl? olmamakta ve paslanmaz çeli?in vermi? oldu?u estetik görünümü vermemektedir.
Özellikle d?? mekanlar için tasarlanm?? balkon ve merdiven korkuluklar? uzun y?llar dayan?kl? olmalar? bak?m?ndan ilk tercih sebebi olmaktad?r.d?? a??nmalara kar??n di?er malzemelerden üretilmi? korkuluklara oranla ömürlük diyebilece?imiz ?ekilde bir dayan?m sözkonusudur.
Korkuluk tasar?mlar? balkon korkulu?u,caml? korkuluk ve merdiven korkulu?u olmak üzere bir çok ?ekilde tasar?m ve üretimleri gerçekle?mektedir.

Paslanmaz Caml? Korkuluk

Mü?terilerimizin istekleri do?rultusunda detaylar göz önünde bulundurularak özel imalat yap?lmaktad?r. Üretiminde kulland???m?z malzemeler dünya normlar?nda olup birinci s?n?ft?r.

Paslanmaz Korkuluk

Paslanmaz korkuluk, korozyona kar?? dirençlidir, alüminyum korkulu?a göre daha dayan?kl?d?r, imalat? ve montaj? kolayd?r. Paslanmaz korkuluk, uzun ömürlüdür. Paslanmaz korkuluk, geri dönü?ümlüdür, estetik ve çekicidir, temizli?i kolayd?r.

Paslanmaz Cam Korkuluk

Trakya Metal paslanmaz cam korkuluk veya alüminyum cam korkuluk malzemeyi cam korkuluk ile birlikte kullanarak mekana yak??an mükemmel tasar?mlar yapmaktad?r. ??kl?k, kalite ve mü?teri memnuniyeti firma politikam?zd?r. Kulland???m?z malzemeler Dünya üretim standartlar?na uygun birinci s?n?f malzemedir.Paslanmaz caml? korkuluk itina ile yap?lmal?d?r.hassas olmak gerekir cam? koyarken k?rmadan titizlikle koymak paslanmaz cam korkuluktur

Lamal? Korkuluk

Mü?terilerimizin istekleri do?rultusunda detaylar göz önünde bulundurularak özel imalat yap?lmaktad?r. Üretiminde kulland???m?z malzemeler dünya normlar?nda olup birinci s?n?ft?r.

Paslanmaz Saçak

Paslanmaz saçakl? korkuluk özel üretim camlar ve özel lazer kesimli paslanmaz malzeme kullan?larak tüm bina giri?leri için paslanmaz saçak üretimimiz vard?r.Kendimize inan?yoruz,güveniyoruz paslanmaz saçak bizim i?imiz. Trakya Metal sektörde 10 y?l? a?k?n tecrübesiyle paslanmaz saçak ile ilgili tüm bilgiye sahip olmu?tur siz de?erli mü?terilerimizin emrindeyiz.

Pleksi Korkuluk

Mü?terilerimizin istekleri do?rultusunda detaylar göz önünde bulundurularak özel imalat yap?lmaktad?r. Üretiminde kulland???m?z malzemeler dünya normlar?nda olup birinci s?n?ft?r.

Spider Cephe

Mü?terilerimizin istekleri do?rultusunda detaylar göz önünde bulundurularak özel imalat yap?lmaktad?r. Üretiminde kulland???m?z malzemeler dünya normlar?nda olup birinci s?n?ft?r.

Alüminyum Korkuluk

Uygulama alanlar?:
Frans?z Balkon
Teras korkuluk uygulamalar?
Üst geçit, alt geçit uygulamalar?
Apartman iç/d?? uygulamalar

Paslanmaz Korkuluk Ankara Sektöründe Y?llar?n vermi? oldu?u tecrübe deneyim ve birikim bizleri sektörde uzun süreli çal??ma ile birlikte sektör içerisinde lider konuma getirmi? ve sürekli ara?t?rmac? ve kendini yenileyen firmam?z siz mü?terilerimize paslanmaz çelikkonusunda modern ve estetik tasar?mlar?yla, bunun beraberinde ödeme konusunda çok cazip fiyatlar?yla sizlerin be?enisini kazanmak için her türlü kolayl??? sa?lamaktaday?z.Özellikle paslanmaz çelik sektörüne getirdi?i ba?ar?lar ile ad?ndan söz ettiren firma kalitesinden ödün vermeyerek hizmetlerine devam etmektedir.

Alüminyum küpe?te sistemleri ( Paslanmaz Küpe?te ) demontajd?r. Yani profiller parça ?eklindedir. Parçalar birbirlerine monte edilerek alüminyum küpe?te olu?turulur. Alüminyum küpe?te sistemi olu?turulurken, parçalar farkl? ?ekillerde kullan?larak de?i?ik modeller olu?turulabilir. A?a??da birkaç alüminyum küpe?te modelini biz sizler için olu?turduk. A?a??daki modeller örnek te?kil eder, sizin iste?inize ba?l? olarak de?i?ik ?ekillerde modeller de olu?turulabilir.
Alüminyum frans?z balkon korkuluklar di?er balkon küpe?te uygulamalar?na göre daha estetik bir duru? sergiler. Mekanlar?n?za estetik bir görünüm vermek istiyorsan?z frans?z balkon korkuluk sistemlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.
Frans?z Balkon Demirleri Frans?z Balkon Korkuluklar?